خدمات مشاوره برای پناهندگان بزرگسال

Peterssteinweg 3

04107 Leipzig

تلفن تماس : 0341/60479907

E-Mail: mbe@mosaik-leipzig.de

مرکز مشاوره اجتماعی و روان درمانی برای پناهندگان بزرگسال . پی اس ضد لایپزیگ

Peterssteinweg 3

04107 Leipzig

تلفن تماس : 0341/4145360

E-Mail: psz@mosaik-leipzig.de

ما نقشه سایت

دفتر موزاییک در لایپزیگ

مربوط به روان درمانی و مشاوره روانی و روحی می باشد در جنوب لایپزیگ واقع در مرکز شهر می باشد. شما با ترم 10 و 11 می توانید ایستگاه مونزگسه پیاده شوید .

 

.

 

مرکز مشاوره پی اس ضد لایپزیگ که مربوط به روان درمانی و مشاوره روانی و روحی می باشد در جنوب لایپزیگ واقع در مرکز شهر می باشد. شما با ترم 10 و 11 می توانید ایستگاه مونزگسه پیاده شوید .

.