به عنوان عضو حمایت کننده این انجمن موزاییک لایپزیگ شما می توانید با کمک های مالی خود می توانید به امر مشاوره مهاجرین از لحاظ روحی و روانی کمک بزرگی نمایید. با عضویت شما ما را در این امر حمایت می کنید و همچنین می توانید عقاید وایده های جدید خود را برای بهتر شدن این امر با شرکت در جلسات ما برای ما معرفی کنید.

اعضای انجمن

از حمایت شما تشکر لازم را داریم !