مرکز و انجمن صلاحیت برای گفتگوهای فرا فرهنگی موزاییک لایپزیگ  در 15 اکتبر 2013 تاسیس شده است.

این انجمن یک مرکز غیر انتفاعی می باشد که عضو انجمن رفاه و برابری آلمان در ایالت ساکسن می باشد.  

Zur Satzung